Beethoven: Sinfonie n.8 Op. 93 - n. 5 Op. 67

1997 Italia
Dall'Auditorium di Torino, l'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai diretta da Eliahu Inbal esegue: "Sinfonia n. 8 in fa mag op. 93" e Sinfonia n. 5 in do min op. 67" di L. V. Beethoven.
Beethoven: Sinfonie n.8 Op. 93 - n. 5 Op. 67 - RaiPlay