Beethoven: Sinfonie n.8 Op93 - n.5 Op67

1997 Italia
Dall'Auditorium di Torino, l'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai diretta da Eliahu Inbal esegue: "Sinfonia n. 8 in fa mag op. 93" e Sinfonia n. 5 in do min op. 67" di L. V. Beethoven.
Beethoven: Sinfonie n.8 Op93 - n.5 Op67 - RaiPlay